บทเรียนออนไลน์

 

นางพรดา  โพธิ์เกตุ

ครู คศ.๒

https://sites.google.com/view/pronrada

นายชัยรัตน์  วงศ์ฮาดจันทร์

ครู คศ.๒

https://sites.google.com/view/chairut

นายนิยม เฒ่าทอง

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/nong12

นายจตุพล  แสงวาโท

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/jatupon

นางสมฤทธิ์ เชือกรัมย์

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/somrit

นางสายฝน  ทองเรือง

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/sayforn

นางกัลยา  บุญทันเสน

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/kanlayaboontansen

นายมงคลวิทย์  ไชยรินทร์

ครู คศ.๑

https://sites.google.com/view/kru-mongkholwit

นายชาญวุฒิ  สุขหมื่น

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/chanwut

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/kru-thipsuda

นายเสกสรรค์  จันทร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/seksan

นายสุรพงษ์  วงษ์สุนทร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/surapong-wongsonthon

นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/sangdeun-pensasithorn

นายวิศรุต  มีดี

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/kru-wisarut

นายศุภกร  เย็นวริษ

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/yenwarit

นายวงศกร  ทองยศ

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/vongsakon

นางสาวศิริพร  วงศ์ประสิทธิ์

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/kru-siriporn

นางสาวไพลิน  ทางดี

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/pailin-tangdee

นางสาวจุฑารัตน์ บุญมี

ครู พนักงานราชการ

https://sites.google.com/view/jan1234

นางสาววรรณภา โชติกิตติชัย

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-wannapa

นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/duangduean/

นายสัมฤทธิ์  การเลิศ

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/samrit

นางสาวสุวรรณา  อัคมูล

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-suwanna

นายทศพล  ภูอาศัย

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/techer-thodsapol

นายสมชาย  บัวสิงห์

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/somchai

นายอิทธิ์ธนันท์  สุวรรณโพธิ์รุ่ง

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/bpcd.vec.go.th/kru-winnie

นางสาววรัญญา วรรณราช

ครูจ้างสอน

www.kutc.ac.th/kutcweb/ajranya

นายไชยวัฒน์  สุทธิศาสตร์

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/chaiw

นายสิทธิพจน์  นามวิชัย

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/sitth

นางสุพรรษา  เขมพงษ์ภัทร

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-supansa

นางสาวสุภัชญา  ทองวังสังข์

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/somsing

นายสุทธิไกร  สายยศ

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-suttikrai

นายสิริศักดิ์ เพชรสุภา

ครูจ้างสอน

https://sites.google.com/view/kru-sirisak60

Read 4546 times Last modified on วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 05:28

ศาสตร์ของพระราชา