แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวปัญฑารีย์  สำราญศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

 

 

 

นายกิตติภาส  นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจน์  ทองเรือง
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญตา เศษโถ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นายอภินันท์  วิลาศ
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปรากราณ  ด้วงนิล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวทิพย์สุดา  แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาววรัญญา  วรรณราช
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       
       
Read 1775 times Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:47

ศาสตร์ของพระราชา