นักการภารโรง

นายอภินันท์ วิลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชัยวัฒน์  สิงหชัย
หัวหน้ากลุ่มงานนัการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเสียง  วันศุกร์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายบุญจันทร์  เดิมทำรัมย์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมศักดิ์ เกตุไธสง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

 

 

 
นายชาตรี  รอบคอบ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอนุุ  ดวงภักดีรัมย์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางลำไพ  วันศุกร์
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 

 

Read 2301 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2563 09:34

ศาสตร์ของพระราชา