งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นายวิโรจณ์ ทองเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นายศุภกร  เย็นวริษ
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายสุรพงษ์  วงศ์สุนทร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางแสงเดือน  เพ็ญศศิธร
ตำแหน่ง ครู พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

     
  นางสาววิภารัตน์  กัณหา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่
งานวิจัยฯ 
 

 

Read 849 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2560 08:00

ศาสตร์ของพระราชา