ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ภาคเรียนที่1/2560(น.ศ.ปกติ) ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/60
หลักสูตร สาขาวิชา ชาย  หญิง รวม   หลักสูตร สาขาวิชา ชาย  หญิง รวม
ปวช.1 ชย11 40 1 41   ปวส.1 สชย11 14 0 14
  ชย12 36 5 41     สชย12 12 0 12
  ชก11 40 0 40     สชก11 11 0 11
  ชก12 37 3 40     สชก12 18 0 18
  ชฟ11 33 2 35     สชฟ11 11 2 13
  ชอ11 14 12 26     สชฟ12 13 5 18
  ชส11 17 4 21     สชอ11 2 0 2
  บช11 3 54 57     สชอ12 3 0 3
  คธ11 9 20 29     สชธ11 2 1 3
รวม ปวช.1 229 101 330     สชธ12 5 6 11
ปวช.2 ชย21 38 0 38     สบช11 0 10 10
  ชก21 28 1 29     สบช12 1 13 14
  ชก22 27 2 29     สทส.12 3 11 14
  ชฟ21 22 5 27   รวม ปวส.1 95 48 143
  ชอ21 12 8 20   ปวส.2 สชย21 10 0 10
  ชส21 6 6 12     สชย22 4 0 4
  บช21 1 40 41     สชก21 13 0 13
  คธ21 6 26 32     สชก22 29 0 29
รวม ปวช.2 140 88 228     สชฟ21 3 0 3
ปวช.3 ชย31 35 0 35     สชฟ22 15 0 15
  ชก31 40 4 44     สชอ21 4 3 7
  ชฟ31 34 2 36     สชอ22 3 0 3
  ชอ31 25 6 31            สชธ21 2 0 2
  ชส31 3 0 3     สชธ22 3 1 4
  บช31 1 32 33     สบช21 2 17 19
  คธ31 7 25 32     สบช22 2 12 14
รวม ปวช.3 145 69 214     สคธ21 0 10 10
รวม ปวช.ทั้งสิ้น 514 258 772     สคธ22 4 5 9
            รวม ปวส.2 94 48 142
ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/60 รวม ปวส.ทั้งสิ้น 189 96 285
                   
            ระดับ ชาย หญิง รวม
            รวมระดับ ปวช. ทั้งสิ้น   514 258 772
            รวมระดับ ปวส. ทั้งสิ้น   189 96 285
          รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น   703 354 1057
รายงานยอดนักศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
       
ชั้นปี จำนวน รวม
ชาย หญิง
ปี 1 6 1 7
ปี 2 23 0 23
รวม 29 1 30
Read 1721 times

ศาสตร์ของพระราชา