ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2559

หลักสูตร สาขาวิชา ปกติ ตกค้าง รวม
ปวช.1 เครื่องกล 54 0 54
  เครื่องมือกล 76 0 76
  ไฟฟ้ากำลัง 40 0 40
  อิเล็กทรอนิกส์ 21 0 21
  ก่อสร้าง 14 0 14
  บัญชี 51 0 51
  คอมฯธุรกิจ 40 0 40
รวม ปวช.1 296 0 296
ปวช.2 เครื่องกล 42 0 42
  เครื่องมือกล 68 0 68
  ไฟฟ้ากำลัง 38 0 38
  อิเล็กทรอนิกส์ 33 0 33
  ก่อสร้าง 3 0 3
  บัญชี 36 0 36
  คอมฯธุรกิจ 41 0 41
รวม ปวช.2 261 0 261
ปวช.3 เครื่องกล 40 45 85
  เครื่องมือกล 33 45 78
  ไฟฟ้ากำลัง 15 26 41
  อิเล็กทรอนิกส์ 15 14 29
  ก่อสร้าง 7 15 22
  บัญชี 31 44 75
  คอมฯธุรกิจ 35 32 67
รวม ปวช.3 176 221 397
รวม ปวช.ทั้งสิ้น 733 221 954
หลักสูตร สาขาวิชา ปกติ ทวิภาคี ตกค้าง(ปกติ) ตกค้าง(ทวิ) รวม
ปวส.1 เครื่องกล 0 16 0 0 16
  เครื่องมือกล 0 48 0 0 48
  ไฟฟ้ากำลัง 0 19 0 0 19
  อิเล็กทรอนิกส์ 0 16 0 0 16
  โยธา 0 5 0 0 5
  บัญชี 0 33 0 0 33
  คอมฯธุรกิจ 0 22 0 0 22
รวม ปวส.1 0 159 0 0 159
ปวส.2 เครื่องกล 0 10 2 5 17
  เครื่องมือกล 0 25 12 16 53
  ไฟฟ้ากำลัง 0 33 3 13 49
  อิเล็กทรอนิกส์ 0 19 0 2 21
  ก่อสร้าง 0 5 0 0 5
  บัญชี 30 0 9 0 39
  คอมฯธุรกิจ 11 0 8 0 19
รวม ปวส.2 41 92 34 36 203
รวม ปวส.ทั้งสิ้น 41 251 34 36 362
ระดับ ปกติ ทวิภาคี ตกค้าง(ปกติ) ตกค้าง(ทวิ) รวม
รวมระดับ ปวช. ทั้งสิ้น 733 0 221 0 954
รวมระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 41 251 34 36 362
รวม ปวช.+ ปวส. ทั้งสิ้น 774 251 255 36 1316
นักศึกษาป.ตรี 0 8 0 0 8
รวมนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 774 259 255 36 1324
           

 

 

Read 2068 times

ศาสตร์ของพระราชา