ข้อมูลงบประมาณประจำปี

ข้อมูลงบประมาณประจำปี 2559

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
               
1. ประมาณการรายรับ       27,369,268 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   4,222,268     บาท
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน   1,885,008     บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   2,337,260     บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 23,147,000     บาท
  งบบุคลากร    8,143,080     บาท
  งบดำเนินงาน   4,137,630     บาท
  งบลงทุน     1,500,000     บาท
  งบเงินอุดหนุน   9,366,290     บาท
  งบรายจ่ายอื่น         บาท
               
2. ประมาณการรายจ่าย       27,369,268 บาท
  งบบุคลากร    8,331,960     บาท
   - เงินเดือน     4,828,200     บาท
   - ค่าจ้างประจำ         บาท
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,752,560     บาท
   -  เงินวิทยฐานะ   571,200     บาท
   -  ค่าจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ) 180,000     บาท
  งบดำเนินงาน   4,305,200     บาท
   - ค่าตอบแทน    1,263,200     บาท
   - ค่าใช้สอย   918,000     บาท
   - ค่าวัสดุ     1,355,000     บาท
   - ค่าสาธารณูปโภค   769,000     บาท
  งบเงินลงทุน         บาท
   - ครุภัณฑ์     1,500,000     บาท
   - สิ่งก่อสร้าง   1,914,000     บาท
  งบเงินอุดหนุน   11,572,006     บาท
   - ค่าตอบแทน (ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 6,889,920     บาท
   - ค่าใช้สอย (ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 310,896     บาท
   - ค่าวัสดุ (อุดหนุนเรียนฟรี) 4,371,190     บาท
  งบรายจ่ายอื่น         บาท
   -  โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 3,160,102     บาท

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
               
1. ประมาณการรายรับ       38,690,099 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   5,320,649   5,320,649 บาท
 - ยอดยกมา (งบประมาณ 2559)   1,295,079 บาท  
 - คาดว่ามีรายรับในปี (งบประมาณ 2560)   4,025,570 บาท  
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 33,369,450   33,369,450 บาท
  งบบุคลากร      9,758,200 บาท  
  งบดำเนินงาน   5,396,000 บาท  
  งบลงทุน     1,117,400 บาท  
  งบเงินอุดหนุน (ปวช.+ทวิศึกษา) 12,016,050 บาท  
  งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.) 5,081,800 บาท  
               
2. ประมาณการรายจ่าย       38,828,931 บาท
  งบบุคลากร      9,120,666 บาท  
   - เงินเดือน     5,375,400 บาท  
   -  เงินวิทยฐานะ   571,200 บาท  
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,174,066 บาท  
  งบดำเนินงาน   7,519,500 บาท  
   - ค่าตอบแทน    1,589,500 บาท  
   - ค่าใช้สอย     1,178,000 บาท  
   - ค่าวัสดุ     3,262,000 บาท  
   - ค่าสาธารณูปโภค   1,490,000 บาท  
  งบเงินลงทุน   1,117,400 บาท  
   - ครุภัณฑ์     580,000 บาท  
   - สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) 537,400 บาท  
  งบเงินอุดหนุน   11,181,612 บาท  
   - ค่าตอบแทน (จ้าง ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 7,079,256 บาท  
   - ค่าใช้สอย (หักประกันสังคม ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 332,256 บาท  
   - ค่าวัสดุ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์,เครื่องแบบ) 3,770,100 บาท  
  งบรายจ่ายอื่น   9,889,753 บาท  
   - โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 4,152,440 บาท  
   - โครงการตามนโยบาย พ.ร.บ. 5,081,800 บาท    
   - โครงการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรม 655,513 บาท  

ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
1. ประมาณการรายรับ       32,054,940 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา   3,100,000   3,100,000 บาท
 - ยอดยกมา (งบประมาณ 2560)   1,700,000 บาท  
 - คาดว่ามีรายรับในปี (งบประมาณ 2561)   1,400,000 บาท  
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 28,954,940   28,954,940 บาท
  งบบุคลากร      10,617,040 บาท  
  งบดำเนินงาน   4,610,240 บาท  
  งบลงทุน     1,300,000 บาท  
  งบเงินอุดหนุน (ปวช.+ทวิศึกษา) 7,345,860 บาท  
  งบรายจ่ายอื่น (โครงการตาม พ.ร.บ.) 5,081,800 บาท  
2. ประมาณการรายจ่าย       32,054,940 บาท
  งบบุคลากร      10,617,040 บาท  
   - เงินเดือน     6,817,000 บาท  
   -  เงินวิทยฐานะ   571,200 บาท  
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,228,840 บาท  
  งบดำเนินงาน   4,610,240 บาท  
   - ค่าตอบแทน    884,000 บาท  
   - ค่าใช้สอย     676,240 บาท  
   - ค่าวัสดุ     2,250,000 บาท  
   - ค่าสาธารณูปโภค   800,000 บาท  
  งบเงินลงทุน   1,300,000 บาท  
   - ครุภัณฑ์     1,300,000 บาท  
   - สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - บาท  
  งบเงินอุดหนุน   6,599,160 บาท  
   - ค่าตอบแทน (จ้าง ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 4,592,400 บาท  
   - ค่าใช้สอย (หักประกันสังคม ครูจ้าง จนท. นักการฯ) 151,800 บาท  
   - ค่าวัสดุ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์,เครื่องแบบ) 1,854,960 บาท  
  งบเงินรายได้สถานศึกษา    1,932,990 บาท  
   - ค่าจ้างครูต่างชาติ       492,500 บาท  
   - ค่าตอบแทน    1,016,000 บาท    
   - ค่าวัสดุ         220,000 บาท  
   - ค่าสาธารณูปโภค       204,490 บาท -1,167,010  
  งบรายจ่ายอื่น   6,995,510 บาท    
   - โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 1,167,010 บาท  
   - โครงการตามนโยบาย พ.ร.บ. 5,081,800 บาท  
   - โครงการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรม 746,700 บาท  
               

 

Read 2109 times

ศาสตร์ของพระราชา