ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลัง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561                        ข้อมูล  ณ  วันที่ 13 ตุลาคม 2560

   อัตรากำลังของ  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  มีบุคลากรทั้งสิ้น  70   คน

          ก.  ข้าราชการ                                    17    คน

  1. ผู้บริหาร                      5      คน
  2. ข้าราชการครู                 12    คน

          ข.  พนักงานราชการ                             11    คน

  1. ทำหน้าที่สอน                 11    คน

          ค.  ลูกจ้างชั่วคราว                               42    คน

  1. ทำหน้าที่สอน                 16    คน
  2. ทั่วไป/สนับสนุน              26    คน

    6.2  ข้อมูลบุคลากร จำแนวตามวุฒิการศึกษา

          ก.  ครูผู้สอน                                       ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน               รวม

-  ต่ำกว่า ม.6

-

คน

 

6

คน

 

6

คน

-  ปวช./ม.6

-

คน

 

4

คน

 

4

คน

-  ปวส./อนุปริญญาตรี

-

คน

 

3

คน

 

3

คน

-  ปริญญาตรี

34

คน

 

13

คน

 

47

คน

-  ปริญญาโท

5

คน

 

-

คน

 

5

คน

-  ปริญญาเอก

-

คน

 

-

คน

 

-

คน

                    รวม

39

คน

รวม

26

คน

 

65

คน

    6.3  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

          ก.  ครูผู้สอน                                       ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน               รวม

-  จ้างด้วยงบบุคลากร

-

คน

 

-

คน

 

-

คน

-  จ้างด้วยงบดำเนินงาน

-

คน

 

-

คน

 

-

คน

-  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

16

คน

 

26

คน

 

42

คน

-  จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

2

คน

 

-

คน

 

2

คน

-  จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

-

คน

 

-

คน

 

-

คน

                    รวม

18

คน

รวม

26

คน

 

44

คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 2664 times

ศาสตร์ของพระราชา