หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

    หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 แยกเป็นดังนี้

          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 5 สาขางาน

          - สาขาวิชาเครื่องกล

                   Ø สาขางานยานยนต์

          - สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                   Ø สาขางานเครื่องมือกล

          - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

                   Ø สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                   Ø สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

          - สาขาวิชาก่อสร้าง

                   Ø สาขางานก่อสร้าง

          ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา 2 สาขางาน

          - สาขาวิชาพณิชยการ

                   Ø สาขางานการบัญชี

                   Ø สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

    หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557 แยกเป็นดังนี้

          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน

          - สาขาวิชาเครื่องกล

                   Ø สาขางานเทคนิคยานยนต์

          - สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

                   Ø สาขางานเครื่องมือกล

          - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

                   Ø สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

          - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                   Ø สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

          ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน

          - สาขาวิชาการบัญชี

                   Ø สาขางานการบัญชี

          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   Ø สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

หลักสูตรปริญญาตรี

         สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 

Read 3436 times

ศาสตร์ของพระราชา