สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

     ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

           ประวัติของสถานศึกษา

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540          จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายการวาที ชีวภาคย์โสภณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย

                    ปีการศึกษา 2540                         เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                    ปีการศึกษา 2542                         เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี

                    ปีการศึกษา 2543                        เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543               เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2” เป็น “วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง”

                    ปีการศึกษา 2544                         เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    จำนวน 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ และจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    ปีการศึกษา 2551                        เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

            ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

            ขนาดและที่ตั้ง

            วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง มีเนื้อที่จำนวน 200 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนบุรีรัมย์–พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

            สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

            ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยูคาลิปตัส อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา   การทำไร่ ทำนาตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธอำเภอคูเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทไธสงและอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอลำทะเมนชัย (จังหวัดนครราชสีมา)

ศาสตร์ของพระราชา