คำสั่ง

คำสั่ง (29)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

คำสั่งคณะกรรมการทดสอบความถนัดเพื่อเข้าศึกษาต่อปวช.2562

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค1-2562

คณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที ที่ 300/2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ 301/2562 ลว.14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ 314/2562 ลว.21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ 282/2562 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 1/2562

คำสั่ง วท.คูเมือง ที่ 242/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งติวข้อสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งติวข้อสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง วท.คม ที่1021-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จาก 2

ศาสตร์ของพระราชา