คำสั่ง

คำสั่ง (21)

คำสั่ง วท.คูเมือง ที่ 242/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งติวข้อสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งติวข้อสอบ v-net ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง วท.คม ที่1021-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อฯ

คำสั่ง วท.คม ที่ 953-2561 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

คำสั่งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

คำสั่ง วท.คูเมือง ที่ 309/2561

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ

คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่ง-ฯ-ตารางเวรอบรมคุณธรรม-ฯ-หน้าเสาธงชาติ-1-2561.pdf

หน้าที่ 1 จาก 2

ศาสตร์ของพระราชา