ขอเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559)

ศาสตร์ของพระราชา