ขอเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560)

ศาสตร์ของพระราชา